Okul Öncesi Davranış Sorunları Tarama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kanıkılıçer, P. (2005). Okul öncesi davranış sorunları tarama ölçeği:Geçerlilik güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 

Geçerlik çalışmasında ise ODSTÖ’nin 3- 6 yaş arası Türk
öğrencilerinden toplanan veriler üzerinden nasıl bir faktör yapısı gösterdiği incelenmiştir.
Yapılan analizlerde KMO değeri .925; Bartlett’s değeri de 8953,253 olarak belirlenmiş ve bu
durum istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlar testi oluşturan maddelerin faktör
analizine uygun olduğunu ve ölçülen özelliğin örneklemin seçildiği evrende çok boyutluluk
özelliği taşıdığını ortaya koymaktadır.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik çalışması sırasında, ölçeğin iç tutarlılık ve iç homojenite analizleri
yapılmıştır. Testin maksimum iç tutarlığı Cronbach α (.92) bulunmuştur. Diğer bir iç tutarlık
belirleme yöntemi olan “madde toplam korelasyonları”nın hesaplanması sonucunda tüm
maddelerle toplam puan arasındaki ilişki istatistiksel açıdan p<.001 düzeyinde pozitif yönde
anlamlı bulunmuştur.

Derecelendirme: 
son derece yeterli,yeterli,çok yeterli değil,hiç yeterli değil