Okul Öncesi ve Anasınıfı Davranış Ölçekleri (Preschool and Kindergarden Behavior Scales)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tüy-Poyraz, S. (1999). 3-6 yaş arasındaki işitme engelli ve işiten çocukların sosyal beceri ve problem davranışları yönünden karşılaştırılmaları (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 

Kapsam geçerliliği psikoloji ve özel eğitim alanlarında uzmanlaşmış kişilerden ölçeğin maddelerini değerIendirmelerinin istenmesi ve aracın 3-6 yaş grubundaki çocukların sosyal beceri düzeylerini ve problem davranışlarını ne ölçüde ölçtüğünü belirtmeleri ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği ise, faktör analizi tekniği kullanılarak incelenmiştir. Her maddenin bir faktörde gösterilebilmesi için .40’lık faktör yükü uygun görülmüş ve yorumlanabilir sınır değer olarak .30’Iuk faktör yükü de dikkate alınmıştır. Madde seçiminde, maddelerin bulundukları faktördeki yük değeriyle diğer faktörlerdeki yük değerleri arasındaki yük değer farkının .10 ve daha yukarı olmasına dikkat edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı; SBÖ’nün alt boyutlarından sosyal işbirliği için .91, sosyal bağımsızlık için .71, sosyal etkileşim için.71’dir. PDÖ’nün alt boyutlarından dışsallaştırılmış problemler için .95, içselleştirilmiş problemler için .85’dir. SBÖ’nün alt boyutlarının Spearman- Brown içtutarlılık katsayısı ise, sosyal işbirliği için .89, sosyal bağımsızlık için .72, sosyal etkileşim için .73’dir. PDÖ’nün boyutları için ise, dışsallaştırılmış problemler .93, içselleştirilmiş problemler için .84’dür.

5 alt boyut ve 63 madde
Sosyal Beceri Ölçeği
Sosyal etkileşim ( 5 m): İhtiyacı olduğunda yetişkinlerden yardım ister.
Sosyal bağımsızlık ( 10 m): Bağımsız olarak çalışır ve oynar.
Sosyal işbirliği ( 10 m): Yetişkinlerin yönergelerine uyar.
Problem Davranış Ölçeği
İçselleştirilmiş problemler (14 m): Kayılı veya gergindir.
Dışsallaştırılmış Problemler ( 24 m): Diğer çocukları kızdırır veya alay eder.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (0= asla – 3= sık sık)