Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akman, Y. (1994). Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(1), 13-18.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Akman
Geçerlik: 

Yapı geçerliği hakkında bilgi edinmek için uzman kanısına başvurulmuştur. Ölçüt geçerliliği hakkında istatiksel yönden fikir edinmek amacıyla yapılan izleme çalışmasının sonucu t.001=4.35 olarak bulunmuştur. Benzer ölçekler geçerliliği sonucu .62 olarak bulunmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin her birinin madde geçerlilikleri hakkında fikir edinmek amacıyla puan dağılımında, ayrılık kaygısı ”yüksek” ve ”düşük” iki grup karşılaştırılmıştır.

Güvenirlik: 

İç tutarlığı gösteren testi yarılma güvenirlik katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin her birinin güvenirliği hakkında da bir fikir edinmek amacı ile, her maddenin ait olduğu formdan elde edilen toplam puanla arasındaki korelasyonlar saptanmıştır. Öğretmen formundaki korelasyon katsayıları .35-.92 arasında, anne-baba formundaki maddelerin ise .36-.92 arasında değiştiği görülmüştür.

Öğretmen ve anne-baba formları olmak üzere iki ayrı formdan oluşan, toplam 50 maddelik bir ölçektir. Öğretmen formunda 25 madde, anne-baba formunda da 25 madde yer almaktadır.
Öğretmen Formundan Örnek: 1.madde= Sürekli olarak anne ya da babasının ne zaman geleceğini soruyor.
Anne-Baba Formundan Örnek: 3.madde= Sürekli olarak ertesi gün okula gitmek istemediğini söylüyor.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5=her zaman)
İletişim: