Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uçar, R. ve Sağlam, E. (2019). Okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri: Bir ölçek geliştirme çalışması.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 417-435.

Sorumlu Yazar: 
Rezzan UÇAR
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda “girişimcilik ve etkili iletişim”, “yeniliğe ve değişime açıklık” ve “farklılık” olmak üzere üç faktörlü toplam 29 maddelik bir yapı ortaya çıkmıştır. Elde edilen yapının doğruluğunu test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış elde edilen veriler sonucunda modelin uyum indekslerinin kabul edilebilir olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi açımlayıcı faktör analizini doğrulamıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için iç tutarlılık katsayısı .98, “girişimcilik ve etkili iletişim” için .97, “yeniliğe ve değişime açıklık” .97 ve “farklılık” için .80 olarak belirlenmiştir.

Girişimcilik ve etkili iletişim (14m): Yönetim sürecinde iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanır
Yeniliğe ve değişime açıklık (11m): Değişen koşullara hızla uyum sağlar
Farklılık (4m): Okulda başkaları tarafından çılgınca karşılanabilecek aktivitelere yer verir.

Derecelendirme: 
5li Likert (1-Kesinlikle katılmıyorum- 5-Tamamen Katılıyorum)
İletişim: