Öğretmenin Okulda Kalma Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, A., & Argon, T. (2019). Öğretmenin Okulda Kalma Tutumu Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 16(4), 1180–1196. https://doi.org/10.14687/jhs.v16i4.5801

Sorumlu Yazar: 
Ayça Kaya
Geçerlik: 

Geçerlik için kapsam geçerliği yapılmış; KMO değeri ve Barlett katsayısı kabul edilebilir değerden daha yüksek olduğu için kapsam geçerliğini sağladığı görülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla iki çalışma grubu kullanılmıştır. İlk çalışma grubu üzerinde AFA ve ikinci çalışma grubu üzerinde modelin doğrulanmasını test eden DFA yürütülmüştür. AFA’da ölçeğin tek boyuttan oluştuğu ortaya konmuştur. DFA’da ölçeğin geçerliği test edilmiş; AFA sonucunda elde edilen faktör yapısı madde 2 ve madde 5 haricinde madde istatistikleri açısından DFA bulguları ile doğrulanmıştır. Bu durumda tek boyutlu ölçek 6 maddeye düşmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinintespiti amacıyla Cronbach Alpha katsayısı yöntemi, madde toplam korelasyonlarının, Alt-Üst %27’lik gruplar arasında olan farkı hesaplama tekniklerine gidilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısının ve madde toplam korelasyonlarının yeterli düzeyde olduğu; Alt-Üst %27’lik gruplar arasında olan fark anlamlı, ölçeğin geneli ve maddeleri arasında ilişki olduğu belirlenmiştir.

Ölçek 6 maddeden oluşmaktadır.

1) Şu anki okulumda kalabildiğim sürece öğretmenlik yapmaya devam etmeyi planlıyorum.
2) Eğitim alanında çalışmaya devam etmeyi ancak bu okuldan ilk fırsat bulduğumda ayrılmayı planlıyorum.
3) Okul yönetiminden gelen yeterli destek bu okulda eğitim vermeme yönelik karar verme sürecimi etkiliyor.
4) Okulum/sınıfım hakkında kararlar verebilme konusunda yetkilendirilmem bu okulda kalma konusundaki kararımı etkiliyor.
5) Okulda pozitif bir eğitim ve öğrenim ortamı var ve okulumda eğitim vermeye devam etmeyi planlıyorum.
6) Okul yönetimi öğretmenleri profesyoneller olarak değerlendiriyor ve bu okulda eğitim vermeye devam etmeyi planlıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 1.00-1.80: Hiçbir zaman; 1.81-2.60: Nadiren; 2.61-3.40: Ara sıra; 3.41-4.20: Sık sık; 4,21-5,00: Her zaman.
İletişim: