Okulda Pozitif Yaşantılar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Telef, B. B. (2016). Okulda pozitif yaşantılar ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(2), 2475-2487.

Sorumlu Yazar: 
Bülent Baki Telef
Geçerlik: 

Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modele ilişkin uyum indeksleri χ2/sd= 2.40 (171/71= 2.40), RMSEA= 0.04, SRMR= 0.03, GFI= 0.96, NFI= 0.97, RFI= 0.96, CFI= 0.98 ve IFI= 0.98 olarak rapor edilmiştir. Ölçek maddelerinin standardize edilmiş parametre değerlerinin .50 ile .74 arasında değiştiği görülmüştür. İkinci düzey faktör analizi sonucunda modele ilişkin uyum indeksleri χ2/sd= 2.46 (180/73= 2.46), RMSEA= 0.04, SRMR= 0.03, GFI= 0.96,
NFI= 0.95, RFI= 0.92, CFI= 0.96 ve IFI= 0.96 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerinin standardize edilmiş parametre değerlerinin .49 ile .74 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutları için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı minnettarlık için .70, yaşam coşkusu için .80, iyimserlik için
.63, sebat için .73 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geneli için iç tutarlık katsayısı .86’dır.

4 alt boyut ve toplamda 14 madde vardır.
Minnettarlık : “1) Okuluma gittiğim için şanslıyım”
Yaşam Coşkusu : “4) Okulda yeni bir şey öğrendiğimde heyecan duyarım”
İyimserlik : “8) Okulumda iyi şeylerin olmasını beklerim”
Sebat : “11) Tüm ödevlerimi bitiririm”

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1=Çok nadir ya da hiçbir zaman – 5= Çok sık ya da her zaman)
İletişim: