Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cabı, E., ve Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen AdaylarIna Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-96.

Sorumlu Yazar: 
Emine Cabı
Geçerlik: 

Geliştirilmiş olan Mesleki Kaygı Ölçeğinin yapı geçerliği faktör analizi ile incelenmiştir.

Güvenirlik: 

Düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ve iki yarı test korelasyonu incelenmiştir.

8 alt boyut ve 45 madde
Görev merkezli kaygı (14) : Öğretmenlik mesleğini seçmemde karasızlık yaşamaktan
Ekonomik/sosyal merkezli kaygı (7) : Toplumda mesleğime yönelik saygının azalmasından
Öğrenci / iletişim merkezli kaygı (6) : Öğrencilerimle iletişim kuramamaktan
Meslektaş ve veli merkezli kaygı (5) : Meslektaşlarımın alan bilgimi yetersiz bulmasından
Kişisel gelişim merkezli kaygı (4) : Sıkıcı bir öğretmen olmaktan
Atanma merkezli kaygı (3) : Atama sınavı sonucu herhangi bir yere atanamamaktan
Uyum merkezli kaygı (3) : İstemediğim bir bölgede/şehirde görev yapmaktan
Okul yönetimi merkezli kaygı (3) : Okul yönetiminin bana adil davranmamasından

Derecelendirme: 
5’li likert formatında (1=Çok Kaygılanıyorum, 2=Oldukça Kaygılanıyorum, 3=Kısmen Kaygılanıyorum, 4=Çok Az Kaygılanıyorum, 5= Kaygılanmıyorum) derecelendirilmiştir.
İletişim: