Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balım, A. G., Kesercioğlu, T., Evrekli, E. ve İnel, D. (2009). Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 79-92.

Sorumlu Yazar: 
Ertuğ Evrekli
Geçerlik: 

Ölçeğin geliştirilme sürecinde kapsam geçerliliği için uzman görüşüne, madde analizine, faktör analizine ve güvenirlik sürecine yer verilmiştir. Analizler doğrultusunda ölçeğin tek faktörden meydana geldiği ve toplam varyansın yaklaşık % 51.18’ini açıkladığı belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ayrıca ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı “.97”; testi yarılama güvenirlik katsayısı ise “.93” olarak hesaplanmıştır.

Tek boyut 30 madde: Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenilen bilgiler kalıcı olur.

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: