Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Üldaş, İ. (2005). Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik matematik kaygı ölçeği (MKÖ-Ö)’nin geliştirilmesi ve matematik kaygısına ilişkin bir değerlendirme (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsmında, uzman görüşü alındıktan sonra madde sayısı
75 maddeden 63 maddeye inen ölçek çalışma grubuna uygulanmıştır. Uygulamadan elde
edilen verilere faktör analizi yapılmış, 0,40 ve altında kalan değerlere sahip varyans yükü
taşıyan ve birden fazla faktörde yer alan 24 madde elenerek tekrarlanan faktör analizleri
sonucunda ölçeğin 39 madde ve 7 faktörden oluşmuş son hali ortaya çıkmıştır. Buna göre
ölçek içinde yer alan alt boyutlar ve içerdikleri madde sayıları sırasıyla, matematik anlama
(9), matematik anlatma (8), problem çözme (4), aritmetik işlem (5), matematiksel
özyeterlilik (5), matematiksel yorumlama (4) ve matematiksel hata yapma kaygısı (4)
olarak sıralanabilir.
Ölçeğin geçerlik çalışmalarının devamı olarak yapı geçerliği yapılmıştır. Sonuçlar,
ölçeğin bütünü ile alt ölçekler ve alt ölçeklerin birbirleri arasında p<0,01 düzeyinde
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin varlığını, ancak bu ilişki miktarının ölçeğin bütünü
ile Matematiksel Özyeterlilik Kaygısı Alt Ölçeği ve Matematiksel Özyeterlilik Kaygısı Alt
Ölçeği ile diğer alt ölçekler arasında oldukça düşük değerler aldığını ortaya koymaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinin tespitinde MKÖ-Ö’nün bütününden ve alt ölçeklerinden elde
edilen puan toplamlarına uygulanan Cronbach Alfa Testi sonucu bulunan içtutarlılık
katsayısı ölçeğin bütünü için 0,95 düzeyindedir. İçtutarlılık değeri alt ölçeklerde en düşük
0,69 olarak tespit edilmiştir.

Toplam 75 maddeden oluşmuştur. Örnek maddeler: Bir matematikçinin yaşamını konu alan bir film seyrederken ,Televizyonda matematik derslerinin anlatıldığı bir programa
rastladığımda,Matematikte başarısız olma düşüncesi karşısında vs.

Derecelendirme: 
1=testten çıkarılmalı 2=üzerinde düşünülmesi gerekli 3=uygun 4=çok uygun