Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karayağız-Muslu, G., Baybek, H., Tozak- Yıldız, H. ve Kıvrak, A. ( 2015). Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği’nin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2(3), 1-12. doi: 10.17371/UHD.2015310844

Sorumlu Yazar: 
Gonca KARAYAĞIZ MUSLU
Geçerlik: 

Geçerlik çalışmasında doğrulayıcı faktör analizi sonucunda dörtlü faktör yapısının ölçeğe uygun olduğu belirlenmiştir. Açıklayıcı faktör analizinde dört faktörün toplam varyansın %44’ünü açıkladığı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizlerinde ölçeğin ‘bilgi’ alt boyut Cronbach alfa değeri 0.70, ‘tutum’ alt boyutu Cronbach alfa değeri 0.60, ‘gelecekte kullanım’ alt boyutu Cronbach alfa değeri 0.80 ve ‘uygulama’ alt boyutu Cronbach alfa değeri 0.77 olarak bulunmuştur. Madde analizine göre ölçek madde-toplam puan korelasyon katsayılarının 0.28-0.64 arasında olduğu belirlenmiştir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman böyle değildir – 5= her zaman böyledir)
İletişim: