Öğrencilerin Girişimcilik Davranışlarının Belirlenmesi Sekiz Yapı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soba, M., Yıldız, E.P. & Ersoy, Y. (2021). Students’ entrepreneurial behaviour – An eight-construct scale validation:
A scale adaptation study. Cypriot Journal of Educational Science. 16(2), 888-901.
https://doi.org/10.18844/cjes.v16i2.5710

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Pelin YILDIZ
Geçerlik: 

* Ölçeğin geçerlik çalışması adına görünüş, kapsam ve yapı geçerliliği incelenmiştir. Bu kapsamda ölçeğin görünüş ve kapsam geçerliliği için bir dil uzmanı, üç alan uzmanları, bir psikolojik danışman ve bir ölçme ve değerlendirme uzmanından görüş alınmıştır.

* Yapı geçerliliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. AFA sonuçlarına göretoplam varyansın %89.62’sini açıklayan 40 maddeden oluşan 8 boyutlu bir ölçek elde edilmiştir.

* Elde edilen sonuçlara göre; özdeğeri 1’den büyük olan ölçek maddesi tespit edilmediğinden orijinal ölçekten hiçbir madde çıkarılmamıştır.

* Açıklanan varyans %89,62’dir; oldukça yeterli. Test geliştirmede açıklanan varyans oranının %30’un üzerinde olmasından dolayı yeterli kabul edilmiştir.

Güvenirlik: 

Araştırmanın güvenirliğini belirlemek için Cronbach’s alpha ile belirlenen ölçeğin altı faktörlü yapısının iç tutarlılık katsayısı 0.95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin analiz sonucunda aşağıdaki iç tutarlılık katsayıları
Cronbach’s alpha:
özyeterlik boyutu 0.91;
fırsat buluculuk 0.89;
süreklilik 0.88;
sosyallik 0.92;
yaratıcılık 0.81;
planlamacılık 0.86;
risk alma 0.80;
liderlik özellikleri 0.81.

Öz Yeterlik Alt Boyutu İçin Örnek Maddeler :

Boyut 1: Öz Yeterlik

1. Başarılı olmak için eylemleri organize etme ve yürütme konusunda çok yetenekli olduğuma inanıyorum.

2. Başarımı etkileyen kritik faktörler üzerinde kontrol gücüne sahibim.

3. Mesleki / akademik geleceğimi gerçekleştirmek için gereken tüm kapasiteye sahibim.

4. Kariyerimi başarılı bir şekilde geliştirecek kadar yetkin olduğuma eminim.

5. Akademik / profesyonel başarım büyük ölçüde bana bağlıdır.

Her bir boyut için 5’er madde olmak üzere toplam 40 madde yer almaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum)
İletişim: