Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koç, C. (2014). Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 150-170. zhttp://dx.doi.org/10.17755/esosder.00089

Sorumlu Yazar: 
Canan Koç
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda 27 maddelik 4 faktörlü ölçek elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin güvenirliğini saptamak amacıyla madde toplam korelasyonları ile madde ve faktörlerin alt-üst %27’lik dilimleri arasındaki farka ilişkin t değerleri hesaplanmıştır. Bir maddenin toplam puanla korelasyonu düşük ise, bu o maddenin diğer maddelerden farklı bir özelliği ölçtüğü şeklinde yorumlanır. Madde-toplam korelasyonunun düşük olması güvenirliği düşürücü etki yaptığından, o maddeler ölçekten çıkartılır.

4 alt boyut ve 27 madde
Değer Verme (10 m): Öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini öğretim açısından yararlı buluyorum.
Direnç Gösterme (7 m): Öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleri benim eğitim felsefeme uygun değil.
Olumlu Etkiler (6 m): Öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleri sınıfta olumlu bir atmosferin oluşmasını sağlar.
Maliyet İnancı (4 m): Öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması gereğinden fazla hazırlık süresi gerektirmektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: