İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ocak, G., Ocak, İ., Yılmaz, M. ve Mergen, H. H. (2012). lköğretim öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik tutumları. İlköğretim Online, 11(2), 504-519.

Sorumlu Yazar: 
Gürbüz Ocak
Geçerlik: 

Ölçek uzman görüşü almak amacıyla eğitim bilimleri ve sınıf
öğretmenliği alanından üç uzmana incelettirilmiş ve gelen dönütler sonucunda 50 madde olan
ölçek 41 maddeye düşürülmüştür. Daha sonra tutum ölçeği örneklem grubuna 250 kişiye
(değerlendirmeye 200 kişi alınmıştır) uygulanmıştır. Uygulamada gönüllülük esas alınmıştır.
Uygulamadan elde edilen verilerin Kaiser- Meyer- Olkin (K.M.O.) değeri 0.76 ve Barlet testi
anlamlı (p= 0.081) bulunduğu için faktör analizinin uygulanabilirliliği belirlenmiştir

Güvenirlik: 

İlköğretim öğretmenlerinin yöntem ve tekniklere yönelik tutumlarından elde edilen
puanlar arasında cinsiyet açısından anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemeye yönelik t
testi sonuçlarına göre, ölçeğin tüm alt boyutlarında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık
yoktur (p>.05). Buna göre kadın ve erkek öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerine
yönelik tutumları birbirine benzerdir.

4 alt boyut ve 29 madde
Yöntem seçimini etkileyen etmenler(7)
Alternatif yöntem ve teknikler(11)
Yapılandırmacı yaklaşımla kullanılmaya başlanan teknikler(6)
Geleneksel yöntemlere yönelik maddeler(5)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)