Bilimsel Süreç Basamaklarını Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, M. (2016). Bilimsel Süreç Basamaklarını Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(2), 255-276, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.014.

Sorumlu Yazar: 
Mehtap Yıldırım
Geçerlik: 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi, faktör analizine tabi tutulan verilerin yapıyı ölçmedeki yeterliğini gösterirken; Barlett testi, maddelerin bir örüntü çıkarıp çıkaramayacağı hakkında bilgi verir.Bu değerlerin yeterliği sağlandıktan sonra faktör analizine devam edilir. Kaiser’e göre (1974) faktör analizi yapabilmek için KMO değerinin .60’tan büyük olması gerekmektedir. Barlett testi sonucunda ise p<.00 değeri sağlanırsa maddelerin faktör analizine uygun olduğuna karar verilerek analize devam edilir. Çalışmadaki maddelerin KMO ve Barlet testi değerleri Tablo 2’deki gibi bulunmuştur. Tablo 2 incelendiğinde KMO değerinin .60’tan büyük (.94) yani maddeler arası iç tutarlılığın yüksek olduğu görülmektedir. Barlett testi değerinin ise p=.00 anlamlılık düzeyine sahip olduğu tespit edilmiş; evrendeki dağılımın normal olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar faktör analizine devam edilebileceğini göstermiştir.

Güvenirlik: 

Faktör analizi sonucu son şekli verilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı hesaplanmış ve bu değer α=.94 olarak bulunmuştur. Güvenirlik için iç tutarlık katsayısının en az α=.70 olma şartı vardır ve bulunan sonuç ölçeğin yüksek bir iç tutarlığa sahip olduğunu göstermektedir (Bryman & Cramer, 2005). Ayrıca ölçek maddelerinin test tekrar test korelasyonu ile güvenirliği de hesaplanmıştır. Bunun için, ortaya çıkan yapı aynı gruba iki hafta sonra tekrar uygulanmış ve cevaplar arasındaki tutarlık karşılaştırılmıştır. İlk uygulamada 321 katılımcıya ulaşılırken, ikinci uygulamada aynı gruptan 225 kişiye ulaşılmış ve testin tekrarı 225 kişi üzerinden değerlendirilmiştir. SPSS programında Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Değeri hesaplanmıştır. İki testteki toplam puanlar üzerindeki karşılaştırmada Pearson Korelasyon Değeri .91 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin tutarlılık açısından yeterli ve oldukça iyi bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir (Mayer, 2013).

Tek boyut ve 33 madde: İlk kez gördüğüm bir canlıyı büyüteç kullanarak incelemek hoşuma gider.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: