Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersinin Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımıyla İşlenmesinde Karşılaşılan Sorunları Belirleme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taşkıran, U. Ş. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojisi dersinin öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla işlenmesinde karşılaşılan sorunlar: Eskişehir ili örneği (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Geçerlik: 

Kapsam geçerliliği için Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında görev yapmakta olan 6 öğretim elemanına sunulmuştur. Öğretim elamanlarından alınan görüş ve eleştiriler dikkate alınarak değişiklikler yapılmıştır. Anketin pilot uygulaması için bilgi ve iletişim teknolojisi dersine girmeyen 5 bilgisayar öğretmenine uygulanmıştır. Yapılan bu çalışmalardan sonra anket formları yeniden gözden geçirilmiş ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra uygulamaya hazır hale getirilmiştir.

Güvenirlik: 

Yapılan güvenirlilik çalışmasında iç tutarlılığı en iyi şekilde ölçtüğü kabul edilen Cronbach’s Alpha yöntemi kullanılmıştır. Pallant’a göre (2001) ideal olan .70 değerinin çok üstünde bir güvenilirlik katsayısı bulunmuştur (Alpha= .897).

5. Öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu almada yetersiz kalması
6. Öğrencilerin çoğunun evinde bilgisayar olmaması

Derecelendirme: 
5’li Likert(1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)