Obsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Seçer, İ., (2014), Obsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği Çocuk Formunun Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması, Eğitim ve Bilim, (176), 355-367.

Sorumlu Yazar: 
İsmail Seçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 alt boyut ve 21 madde
Şüphe-Kontrol (5 m):
Obsesyon (4 m):
İstifçilik (3 m):
Temizlik (3 m):
Düzen (3 m):
Etkisizleştirme (3 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (0= asla – 4= genellikle)
İletişim: