Mutluluk Yönelimleri Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Özkaya, S. (2015). Mutluluk Yönelimleri Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal Of European Education, 5(3),39-46.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

MYÖ’nün geçerlik çalışması olarak yapı
geçerliği incelenmiştir. Yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır.
MYÖ’nün güvenirliği iç tutarlık yöntemiyle, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam
korelasyonuyla incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 13.0 ve LISREL
8.54 (Jöreskog & Sorbom, 1996) programları kullanılmıştır.Doğrulayıcı Faktör Analizinde 9 maddeden
oluşan üç boyutlu (anlam, haz, meşguliyet) modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 51.12, sd= 24, RMSEA=
.077, CFI= .91, IFI= .91, SRMR= .069, GFI= .94).

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı anlam alt boyutu
için .63, meşguliyet alt boyutu için .69, haz alt boyutu için .54 ve ölçeğin tamamı için .78 olarak bulunmuştur.
Bu sonuçlar ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir

Derecelendirme: 
1= Bana Hiç Uygun Değil 5= Bana Tamamen Uygun
İletişim: