Sporda Ego ve Görev Yönelimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, E.K., Elçi, S. ve Asil, H.S. (2017). Sporda Ego ve Görev Yönelimi ölçeği (SEGYÖ)’nin hakemler için adaptasyon çalışması, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19 (2), 68-77.

Sorumlu Yazar: 
E. Koray Doğan
Geçerlik: 

Örneklemin büyüklüğü ve uygunluğunu, verilerin dağılım yapılarını belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi uygulanmıştır. KMO analizi sonucundan bulunan değer örneklem büyüklüğünün iyi olduğunu göstermektedir (KMO = .81). Bartlett test sonuçları, verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiğini ve faktör analizinin uygulanmasının uygunluğunu göstermektedir.“Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği”nin hakemler için yapı geçerliliği için temel bileşenlere faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sırasında dik döndürme yöntemine başvurulmuştur ve Oblimin yöntemiyle faktör yükleri belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Likert tipteki bu ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla öncelikle içsel tutarlılığını sınama yöntemi olarak Cronbach Alpha değerlerine bakılmıştır. Görev yönelimli hedefler ve ego yönelimli hedeflerden oluşan “Hakemler İçin Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği”nin alt boyutlarının Cronbach Alpha değerlerine bakıldığında; görev yönelimli hedefler .82, ego yönelimli hedefler .83 Cronbach Alpha güvenirlik katsayısına sahip olduğu belirlenmiştir. Buna bağlı olarak elde edilen katsayı değerleri ölçeğin oldukça güvenilir bir ölçek olduğuna dair bilgi vermektedir.

2 alt boyut ve 13 madde
Görev yönelimi (7m):Yeni bir teknik öğrendiğimde ve bende uygulama isteği uyandırdığı zaman kendimi hakemlikte çok başarılı hissederim.

Ego yönelimi (6m):Kritik bir pozisyonda karar verebilen veya hata yapmayan tek kişi ben olduğum zaman kendimi hakemlikte çok başarılı hissederim.

Derecelendirme: 
5’li likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)