Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, T. ve Akıncı-Çötok, N. (2011). Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formunun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 165-172.

Sorumlu Yazar: 
Tayfun Doğan
Geçerlik: 

Ölçeğin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksi değerinin kabul edilebilir düzeyde oldu görülmüştür ( χ2 = 36.05, sd = 13, χ2/sd= 2.77, AGFI= .93, GFI= .97, NFI= .92, CFI= .95, IFI= .95, RMR= .044, RMSEA= .074). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .53 ile .72 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .74 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayısı .36 ile .55 arasında değişmektedir.

Tek boyut ve 7 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Hiç Katılmıyorum – 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: