Bilişüstü Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gündoğan Çögenli, A. ve Güven, M. (2014). Bilişüstü Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 283-297.

Sorumlu Yazar: 
Aslı GÜNDOĞAN ÇÖGENLİ
Geçerlik: 

Formun geçerliği ilk olarak kapsam geçerliği ile belirlenmiş ve uzman görüşü doğrultusunda formdan 7 madde çıkarılmıştır. Dört alt boyut ve 36 madde ile uygulamaya hazır duruma gelen BÖSBÖ, yapı geçerliğinin sınanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Doğrulayıcı faktör analizinin, belirlenen faktörler ile o faktörlerle ilişkilendirilen maddelerin uyumunun sağlanıp sağlanmadığını değerlendirmek için kullanıldığı (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010) düşünüldüğünde, bu araştırmada kuramsal temellere dayandırılarak belirlenen alt boyutların ve ilişki maddelerin yapı geçerliğinin doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, ilk analiz sonucunda değerlerin iyileşmesini engelleyen 8 madde ölçekten çıkarılmış ve 28 madde ile gerçekleştirilen son analizde değerler yeterli bulunmuştur. BÖSBÖ’nin güvenirliğini belirlemek için ise Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS ve LISREL programlarından yararlanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ise Cronbach Alpha değerleri incelenmiş; değerlendirme stratejileri ile duyuşsal stratejilerin güvenirlik katsayılarının diğer stratejilere göre daha düşük çıktığı belirlenmiştir. Bu durum, bu iki boyutta yer alan madde sayısının az olmasıyla ilişkilendirilebilir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: