Mesleki İş Etiği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç, K. C., Özer, A. ve Aydın, Y. (2016). Mesleki İş Etiği Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (2), 213-232.

Sorumlu Yazar: 
Kemal Can Özer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut ve 29 madde
Kişiler arası ilişkiler becerisi (9 m)
Girişimci olma (9 m)
Güvenilir olma (5 m)
Olumsuz özellikler (6 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: