Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kayır, B. ve Özbek, O. (2019). Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışları Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 134-144. doi: 10.33689/spormetre.601953

Sorumlu Yazar: 
Oğuz Özbek
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucu maddeler dört alt boyutta yer almıştır. Birinci boyutun varyansı % 58.5, ikinci boyutun varyansı % 5.6, üçüncü boyutun varyansı % 4.2, dördüncü boyutun varyansı % 3.1 şeklinde bulunmuştur. Bu dört boyut toplam varyansın % 71.5’ini açıklamaktadır. AFA sonucu ölçekte, birinci boyutta 9, ikinci boyutta 4, üçüncü boyutta 3 madde, dördüncü boyutta 3 olmak üzere toplam 19 madde yer almıştır.

Güvenirlik: 

Ölçek bütünü için iç tutarlılık değerinin 0.96 olduğu, alt boyutların iç tutarlılık değerlerinin ise .78 ile .94 arasında değiştiği görülmüştür.

Ölçek 19 madde dört faktörlü yapıdadır.
Profesyonellik (4m): Sporcularının sağlığını kazanma duygusundan önde tutma
Saygı (12m): Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyma
Sorumluluk (16m): Sporcuları ile cinsel yakınlıktan kaçınma
Hoşgörü (19m): Sporculara hoşgörülü davranma

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç uymam/uymaz, 2=az uyarım/uyar, 3=orta düzeyde uyarım/uyar, 4=çok uyarım/uyar ve 5=tam uyarım/uyar)
İletişim: