Çevre Etiği Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özer, N. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre etiğine yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans tezi). Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

Sorumlu Yazar: 
Nilgün Özer
Geçerlik: 

Araştırma sırasında geliştirilen ölçekle ilgili ilk olarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analizden sonra doğruluğunu test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu amaçla açımlayıcı faktör analizi için SPSS, doğrulayıcı faktör analizi için Lisrel 8.8 programı kullanılmıştır. Karşılaştırmalar ise t-testi ve tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) ile yapılmıştır.

Güvenirlik: 

1- Dünyamızı gelecek kuşaklarla paylaşmak zorundayız.
2- Çevrede yer alan her şey değerlidir, ahlaki olarak dikkate alınmayı hak eder.
3- İnsan refahının sağlanması için çevreyi korumak şarttır.
4- Mutlu bir hayat için çevreyi korumalıyız.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum )
İletişim: