Gerçek Yaşam Durum Senaryolarıyla Bilişim Etiği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arıkan, Y. D. ve Duymaz, S. H. (2014). Gerçek Yaşam Durum Senaryolarıyla Bilişim Etiği Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama Çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 318-337.

Sorumlu Yazar: 
Saliha Handan Duymaz
Geçerlik: 

Yapı geçerliğini belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda senaryolara göre ölçeğin KMO test değerleri 0.901 ile 0.968 arasında, Bartlett’s test of sphericity değerleri ise tüm senaryolarda anlamlı (p<.001) bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin her senaryosu için ayrı ayrı Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach Alpha Katsayısı senaryo 1 için 0.919, senaryo 2 için 0.815, senaryo 3 için 0.884 ve senaryo 4 için 0.965 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
7 dereceli likert
İletişim: