Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bozgeyikli, H. (2004). Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 221-234.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Bozgeyikli
Geçerlik: 

MKVYÖ’nün tümünün ve alt
ölçeklerinin madde toplam korelasyonlarına bakılmıştır. Ölçeğin tümünde
madde toplam korelasyonları: .45 ile .64, “Bireysel ve Mesleki özellikleri doğru
olarak değerlendirme”: .54 ile .74, “Mesleki bilgi toplama”: .45 ile .66 ve
“Gerçekçi plan yapma”: .44 ile .57 arasında dağılmaktadır. Bu bulgular
maddelerin gerek alt ölçeklerle gerekse ölçeğin tümüyle anlamlı düzeyde ilişkili
olduğunu ve önemli katkı sağladığını göstermektedir.

Güvenirlik: 

MKVYÖ’nün güvenilirlik çalışması için iç tutarlılık katsayıları (Cronbach
Alpha) hesaplanmıştır. 11 Maddeden oluşan “Bireysel ve Mesleki Özellikleri
doğru olarak değerlendirme” alt ölçeğinin iç tutarlık katsayısı alfa: .89 olarak
hesaplanmıştır. 8 maddeden oluşan “Mesleki Bilgi Toplama” alt ölçeğinin iç
tutarlılık katsayısı alfa: .87, 8 Maddeden oluşan “Gerçekçi plan yapma” alt
229
Hasan BOZGEYİKLİ
ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı alfa: .81 ve 27 maddelik tüm ölçek için iç tutarlık
katsayısı ise alfa: .92 bulunmuştur.

3 alt boyut ve 27 madde
Bireysel ve Mesleki Özellikleri Doğru Olarak Değerlendirme (11 m):
Mesleklerle İlgili Bilgi Toplayabilme (8 m):
Gerçekçi Plan Yapma (8 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kendime Hiç Güvenmiyorum – 5=Kendime Çok Güveniyorum)