Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ulaş, Ö. ve Yıldırım, İ. (2016). Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Ölçeği’nin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(45), 77-90.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Ulaş
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini incelemek amacıyla bu beş faktörlü yapı üzerinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA, ikinci çalışma grubunda yer alan 424 üniversite öğrencisinden elde edilen farklı bir veri seti üzerinde yapılmıştır. KVYÖ’nin beş boyutlu yapısına ilişkin genel uyum katsayıları χ2931=2770.62; p=0.00; χ²/sd = 2,98;NFI= .97; CFI = .98; SRMR= 0.062 ve RMSEA= 0,068 olarak bulunmuştur. Bir sonraki aşamada ise yapılan analizlerin ardından bu beş boyutlu yapının kariyer kararı verme yetkinliği olarak tanımlanan ilgili yapının bileşenleri olup olmadığını test etmek için ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 45 madde, beş alt boyut ve bir üst boyut ile temsil edilen modelin genel uyum katsayıları χ2936=2876.48; p=0.00; χ²/sd = 3,07;NFI= 0.97; CFI = 0.98; SRMR=0.065 ve RMSEA= 0.070’dir. Buradan hareketle KVYÖ’nin yapı geçerliği için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarının, ölçeğin beş faktörlü olduğuna ilişkin açımlayıcı faktör analizi sonuçlarını desteklediği söylenebilir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği iki yolla hesaplanmıştır. İlk olarak, ölçeğin tümü için Cronbach Alpha= .97 bulunmuştur. İkinci olarak iki yarı test güvenirliği incelenmiş ve ölçeğin tümü için rxx = .95 olarak hesaplanmıştır. Boyutları için de güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır ve sırasıyla ise, iş/meslek bilgisi boyutu için Cronbach Alpha= .91, rxx=.88; kendini tanıma boyutu için Cronbach Alpha= .87, rxx=.79; kariyer tercihi boyutu için Cronbach Alpha= .85, rxx=.78; kariyer planı oluşturma boyutu için Cronbach Alpha= .93, rxx=.86 ve mesleki konuları takip boyutu için Cronbach Alpha= .81, rxx=.74 olarak bulunmuştur.

5 alt boyut ve 45 madde
İş/Meslek Bilgisi (11 m)
Kendini Tanıma (10 m)
Kariyer Tercihi (6 m)
Kariyer Planı Oluşturma Yolları (14 m)
Mesleki Konuları Takip Etme (4 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç yeterli değilim – 5= oldukça yeterliyim)
İletişim: