Medya ve Teknoloji Kullanımı ve Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özgür, H. (2016). Adapting the Media and Technology Usage and Attitudes Scale to Turkish. Educational Sciences: Theory & Practice, 16, 1711–1735. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2016.5.0085

Sorumlu Yazar: 
Hasan Özgür
Geçerlik: 

Ölçeğin 15 faktörlü yapısının incelenmesi için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt faktörlerin Cronbanch Alfa değerlerinin .89 ile .71 arasında, alt faktörlerine ilişkin iki yarı test korelasyonlarının ise .71 ile .85 arasında değiştiği ortaya çıkmıştır. Elde edilen t testi sonuçları ise %27’lik üst ve alt grupların madde ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğunu göstermiştir.

Cep telefonundan (herhangi bir amaçla) mobil uygulamalar (Facebook, Twitter, WhatsApp, Foursquare, Instagram, Dropbox vb.) kullanmak.
Teknolojideki son gelişmeleri takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum.
Bir dizi farklı görevi yaparken, her bir görevi bitirip diğer göreve geçmek yerine, görevler arasında geçiş yapmak hoşuma gider.

Derecelendirme: 
İletişim: