Medya Okuryazarlık Ölçeği Çocuk Formu (36-72 ay)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kadan, G. ve Aral, N. (2020, 23-25 October). Çocuklar için medya okuryazarlık ölçeğinin- ÇIMO (36-72 Ay) geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. World Children Conference, Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Gül Kadan
Geçerlik: 

Ölçme aracının geçerliliğinin belirlenmesinde Kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliklerine bakılmıştır. KMO katsayısı 0,735 ve Barlett küresellik testi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=1,275 sd=136, p<0.01). Yapılan analiz sonucunda analize alınan 17 madde için öz değeri 1’in üzerinde 6 bileşen olduğu görülmüştür.). Analizde 6 bileşenin toplam varyansın %68,11’ini açıkladığı belirlenmiştir. Ancak ilk faktör tek başına toplam değişkenliğin %21,37’sini açıklamaktadır. çıklanan varyans ve ölçeğin teorik yapısı dikkate alınarak ölçeğin tek boyutlu bir yapı gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Tek boyut ve 17 madde üzerinde analiz tekrar yapılmıştır. Maddelerin faktör yük değerleri 0,30’un altında olup olmama ve binişiklik durumları dikkate alınarak değerlendirilmiş ve 7 madde (6, 7, 9, 10, 11, 12, 16) hiyerarşik olarak analiz dışında kalmıştır. Kalan 10 madde üzerinden gerçekleştirilen analiz sonucunda faktörün toplam varyansın %43,25’ini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Medya Okuryazarlık Ölçeği Çocuk Formu (36-72 Ay) için güvenirlik analizi Kuder Richardson- 20 katsayısı
ile incelenmiştir. Çalışmaya dahil olan çocukların verdiği cevaplara dayalı olarak KR-20 güvenirlik katsayısı
0,727 olarak bulunmuştur.

Resme bak. Bana ne olduğunu söyle?
Resme bak. Bana ne işareti olduğunu söyle?
Resme dikkatlice bak. Bu ne işaretidir? Televizyonda görünce ne yapmak gerekir?

Derecelendirme: 
1: Doğru cevap 0: Yanlış cevap/cevap verememe
İletişim: