Ak-Tek Sağlıkta Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekayak, H. V. (2017). Ak-Tek Sağlıkta Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği’nin geliştirilmesi ve aile hekimlerinin sosyal medya kullanımlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine etkilerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana.

Sorumlu Yazar: 
Halil Volkan Tekayak
Geçerlik: 

Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde elde edilen bulgulara göre ölçek geliştirilirken temel alınan kuramsal yapıyla tutarlı olarak beş faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu faktörlerin açıkladığı temel varyans % 60,38’dir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s Alfa iç tutarlılık katsayısı .78 olarak bulunmuştur. Tüm ölçek
değerlendirildiğinde test tekrar test değeri 0,74 olarak bulunmuştur.

5 alt boyut ve 60 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: