İşyerinde Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Er, K., Solmaz, U. ve Yıldız, E. (2020). İşyerinde Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(44), 1105-1132. https://doi.org/10.31795/baunsobed.748656

Sorumlu Yazar: 
Umut SOLMAZ
Geçerlik: 

Faktör yüklerinin dağılımı Türkçeye uyarlanan ölçekle karşılaştırıldığında ise,
genel olarak benzerlik bulunmaktadır. Ancak, kullanılan ölçekte “5” faktör bulunmasına
karşın uyarlanan ölçekte “6” faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bir
diğer farklılıkta kullanılan ölçekte 22 madde olduğu halde, uyarlanan ölçekte
6. boyutla ilgili olan Cronbach Alpha değerinin 0.60 üstü çıkması için Cronbach’s
alpha if item deleted sonucuna göre silinmesi gerektiğinden, ayrıca DFA
analizleri yol katsayılarında da 22. (Anketteki 2. Soru) maddede problem görüldüğünden
çıkarılmıştır. Dolayısıyla tüm analizler 21 maddelik ölçeğe uygun
olarak tekrarlanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için, KFA gerçekleştirilmiştir. KFA’yı gerçekleştirmek
için ise öncelikle, örneklem hacminin yeterliliğiyle ilgili olan,
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sayısal değerinin 0.60’dan yüksek olması gerekmektedir
(Gürbüz ve Şahin, 2016: 311). Buradaki çalışmada tablo
5’ de de görüldüğü gibi, KMO değeri “0.82” çıkmıştır. Bu değer örneklem
büyüklüğünün oldukça yeterli olduğunu göstermektedir.

Ölçek 21 maddeden oluşmaktadır. Sosyal medyayı sürekli kontrol etme ihtiyacı duyuyorum, Sosyal medyanın düşüncelerimi tükettiğini hissediyorum vb. sorular yer almaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=Hiç Katılmıyorum-5: Tamamen Katılıyorum.)
İletişim: