Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kenar, İ. (2012). Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği geliştirilmesi ve tablet pc uygulaması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 124-139.

Sorumlu Yazar: 
İsmail Kenar
Geçerlik: 

Yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi kullanılmıştır. Faktör analizi, geliştirilen ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak ve ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin tespit edilerek boyutlara ayırmak amacıyla yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bilgi toplamak amacıyla “Döndürülmüş Temel Bileşenler Analizi’’nden yararlanılmıştır. Ayrıca ölçekten alınan toplam puanlarla ölçüt olarak alınan alt boyutlardan elde edilen puanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Velilerin teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla hazırlanan 25 maddelik ölçeğin güvenirliğini belirlemek için yapılan iç tutarlılık sınamasında, Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı .92 olarak bulunmuş olup alt boyutlar için gerekli güvenilirlik değerlerinin de iyi seviyede olduğu görülmüştür. Birinci alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.88, ikinci alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.86, üçüncü alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.76, dördüncü alt boyut için güvenirlik katsayısı 0.69 olarak elde edilmiştir. Bu nedenle, ölçeği oluşturan maddelerin birbirleriyle tutarlı olduğu ve ölçmek istediği tutumu yansıttığı söylenebilir. Ölçekte yer alan madde faktörlerinin güvenirlik katsayılarına bakıldığında Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayı değerlerinin tüm ölçeğin güvenirlik katsayısını yansıttığı görülmektedir.

25 madde ve 4 faktör
Faktör 1 (11)
Faktör 2 (7)
Faktör 3 (4)
Faktör 4 (3)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman