Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (MESSY)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erdoğan, F. (2002). İlköğretim II. kademe öğrencilerinde sosyal becerilerin sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi. ( Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Filiz Erdoğan
Geçerlik: 

MESSY’nin faktörleri Varimax rotasyon işlemiyle elde edilmiştir. Ölçeğin toplam ve alt faktörleri demografik değişkenlerle analiz edilmiş olup sonuç olarak ölçeğin 62 maddelik haline ulaşılmıştır. Ölçeğin geçerliliği 0.81 bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç güvenirliğine belirlemek amacıyla iki hafta ara ile test –tekrar-test uygulaması yapılmıştır. Orijinal havuzdan test-tekrar-testte her madde için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuç olarak test tekrar güvenirliği r=0.50 bulunmuştur.

Uygun Sosyal Beceriler (23 madde):İnsanlar konuşurken ona bakarım
Uygun Olmayan Atılganlık(21 madde):İnsanları korkuturum veya bir kabadayı gibi davranırım
Fevrilik (5 madde):Kolayca sinirlenirim
Kendine Güvenlilik (5madde): Kendimle övünürüm
Kıskançlık/İçe Kapanıklık(4 madde):Birisi iyi bir şey yaptığında öfkelenirim veya kıskanırım

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Pek Uygun Değil 5=Tamamen Uygun)
https://tr-scales.arabpsychology.com/