Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, E. (2016). 48-72 aylık çocuklara yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği’nin geliştirilmesi. (Doktora tezi). Marmara Üniversites,i Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Elif Yılmaz
Geçerlik: 

Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği, 9 uzman tarafından
değerlendirilmiş ve kapsam geçerlik oranı hesaplanmıştır. Buna göre kapsam geçerlik
oranı örnek olay için 1, diğer maddelerin tümü için ise 0,777 olarak belirlenmiştir.
Yapılan analiz sonucunda hiçbir maddenin KGO’su 0,75 değerinin altında kalmadığı
için bütün maddeler madde havuzunda yer almıştır. Ayrıca tüm test için Kapsam
Geçerlik İndeksi hesaplanmıştır (KGI=0,809). Bu değerin minimum Kapsam Geçerlik
Ölçütü (KGO=0,75) için belirlenen değerden büyük olduğu belirlenmiştir ve testin
kapsam geçerliğinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (KGI > KGO).

Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği toplam puanı ile
Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği’nin “Sosyal Yetkinlik” (r=,504;
p<.05) ve “Kızgınlık-Saldırganlık” (r=-473; p<.05) alt boyutları arasında anlamlı ilişki
olduğu, “Anksiyete-İçe dönüklük” (r=-,139; p>.05) alt boyutu arasındaki ilişkinin
anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği ile Wally
Sosyal Problem Çözme Testi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır

Güvenirlik: 

osyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği’nin maddelerinin
diğer maddelerin toplamından oluşan bütün arasındaki korelasyon görülmektedir.
Madde-toplam korelasyon değerlerine göre en düşük değerin 0,303, en yüksek değerin
ise 0,542 olduğu belirlenmiş ve madde-toplam korelasyon sonuçlarına göre hiçbir
maddenin .20’nin altında değere sahip olmadığı saptanmıştır.
Madde çıkartılırsa test ortalamalarının değişimi incelendiğinde, en düşük değerin 2,59
ve en yüksek değerin 2,70 olduğu bulunmuştur. Bu bulguya göre Madde 4 testten
çıkarıldığında test ortalaması düşerken, Madde 3 testten çıkarıldığında test
ortalamasında artış olduğu bulunmuştur. Ancak madde ortalama ile test varyansları
incelendiğinde ve toplam madde sayısı da göz önüne alındığında hiçbir maddenin
testten çıkarılmamasına karar verilmiştir.
Buna ek olarak madde çıkartılırsa KR20 güvenirlik katsayısının değişimi
incelendiğinde, en düşük değerin 0,635 ve en yüksek değerin 0,725 ve test toplam
KR20 değerinin 0,680 olduğu bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: