Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (4-6 yaş)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Avcıoğlu, H. (2007). Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması (4-6 yaş). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 87-101.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Avcıoğlu
Geçerlik: 

Yinelenen analizler sonucunda 62 madde 9 faktörde toplanmıştır. Ölçekte yer alan 62 maddeye ait faktör yükleri .40 ile .86 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha güvenilirlik katsayısı .98, iki yarım güvenilirlik katsayısı .89, ve test tekrar test güvenilirliği ise .83 olarak bulunmuştur.

9 alt boyut 62 madde
Dinleme Becerileri (5 m)
Kişiler Arası Beceriler (15 m):
Sözel Açıklama Becerileri (7 m)
Kızgınlık Davranışlarını Kontrol Etme ve Değişiklere uyum Sağlama Becerileri (11 m)
Akran Baskısı İle Başa Çıkma Beceresi (10 m):
Kendini Kontrol Etme Becerisi (4 m)
Görevlerini Tamamlama Becerileri (3 m)
Sonuçlarını Kabul Etme Becerileri (4 m)
Amaç Oluşturma Becerileri (3 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (5= her zaman yapar – 1=hiçbir zaman yapamaz)
İletişim: