Matematik Öğretimi, Öğrenimi ve İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güven, B., Karataş, İ., Öztürk, Y., Arslan, S. ve Gürsoy, K. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının okul öncesi matematik eğitimine ilişkin inançların belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 12(4), 969-980.

Geçerlik: 

Veri Analizi Verilerin analizinde Lisrel 8.51 programı kullanılmıştır. Ki-kare, oluşturulan modelin veri tabanına mutlak uygunluğunu değerlendiren önemli bir testtir. Ancak ki-kare testi örneklem büyüklüğüne duyarlıdır. Ki-karenin sık kullanılan bir ölçüt olması nedeniyle, oranının 2’nin altında olması model uygunluğunu gösteren önemli bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir (McDonald & Moon-Ho, 2002). Ancak bazı araştırmacılar için bu oranın 3’ün altında olması, model için iyi bir uyum göstergesi olarak, 3 ile 5 arasında olması ise kabul edilebilir bir oran olarak kabul edilmektedir

Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert