İlköğretim Matematik Öğretimi Özyeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Göçer, S. (2011). Yapı geçerliğini irdelemede kullanılan korelasyona, gruplararası farka ve faktör analizine dayalı yöntemlerin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Sorumlu Yazar: 
Sakine Göçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: