Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi Alanındaki Yeterlilik Düzeyleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Turhan, H., S. (2008). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğretmenlerinin matematik dersinin öğretimine yönelik görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Hamide Sena TURHAN
Geçerlik: 

Anket formu kullanılmadan önce kapsam geçerliliğinin belirlenebilmesi amacıyla uzman görüşlerine başvurulmuştur. Anketin kullanışlılığa uygunluğunu belirleyebilmek amacıyla yapılan bu işlem sırasında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin görüşlerine başvurulmuştur.

Güvenirlik: 

Likert tipi bir ölçekte güvenirlik düzeyini saptamak için iç tutarlılığın bir ölçütü olan, Cronbach tarafından geliştirilen
“Cronbach Alpha” katsayısının kullanılması uygun olmaktadır .

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=hiç katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)