Matematik Kazanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Biber, M. (2012). Duyuşsal özelliklerin probleme dayalı öğrenme sürecinde öğrencilerin matematiksel kazanımlarına etkisi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Mahir BİBER
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır.Bir ölçeğin geçerliliğinin ulaşabileceği en üst sınır, güvenilirlik katsayısının karekökü kadardır.Dolayısıyla geçerlilik değeri 0,97 bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha katsayısı 0,95 olarak hesaplanmıştır

4 alt boyut 28 madde
Matematiksel düşünme yeteneği(8m):Matematiksel kavramları ve aralrındaki ilişkileri anlayabiliyorum.
Matematiğe yönelik olumsuz tutum(9m):Matematik derslerinde matematiksel becerilerimi geliştirdiğimi düşünmüyorum.
Matematiksel becerileri kullanma(8m):Matematik derslerinin matematikte işlem yapma yeteneğimi geliştirdiğine inanıyorum.
Matematiği günlük hayatta kullanma(3m):Matematiği günlük yaşamda etkili bir biçimde kullanabiliyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: