Matematik Odaklı Epistemolojik İnanç Ölçeği (MOEİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İlhan, M. ve Çetin, B. (2013). Matematik Odaklı Epistemolojik İnanç Ölçeği (MOEİÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), 359-388. doi: http://dx.doi.org/10.5578/keg.5952

Sorumlu Yazar: 
Mustafa İlhan
Geçerlik: 

AFA sonucunda, toplam varyansın %40.57’sini açıklayan, 27 madde ve üç faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan faktörler,Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna İnanç (ÖÇBOİ), Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Olduğuna İnanç (ÖYBOİ) ve Tek Bir Doğrunun Var Olduğuna İnanç (TBDVOİ) olarak adlandırılmıştır. DFA’dan elde edilen bulgular, MOEİÖ’ye ilişkin 27 madde ve üç faktörlü yapının yeterli uyum indekslerine sahip olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayısı ÖÇBOİ için .84, ÖYBOİ için .81, TBDVOİ için .71 olarak bulunmuştur.

Ölçek 27 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna İnanç (10m): Bir öğrencinin matematiği ne kadar iyi öğrenebileceği ne kadar çaba harcadığına bağlıdır.
Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Olduğuna İnanç (10m): İnsanlar yeni şeyler öğrenebilirler ancak sahip oldukları matematik yeteneğini değiştiremezler
Tek Bir Doğrunun Var Olduğuna İnanç (7m): Matematik alanında kuram (teori) haline gelmiş bir bilginin yanlış olması mümkün değildir .

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: