Matematik Uygulamaları Dersine Yönelik Beklenti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaplan, A., Öztürk, M. ve Doruk, M. (2014). Matematik Uygulamaları Dersine Yönelik Beklenti Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 85-103.

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Kaplan
Geçerlik: 

66 maddeden oluşan taslak ölçek dil ve kapsam geçerliği kapsamında ilköğretim matematik eğitimi alanında uzman altı akademisyenin görüşüne sunulmuştur. Akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda altı maddenin öğrencilerin bilgi seviyelerinin üzerinde olduğu ve yeterince açık olmadığı gerekçesiyle çıkarılmasına karar ver- ilmiştir. Alan uzmanların görüşleri sonunda elde edilen 60 maddelik taslak ölçek Türkçe eğitimi alanında uzman iki akademisyene dil geçerliği kapsamında sunulmuştur. Dil uzmanlarından alınan geri bildirimlere göre gerekli düzenlemeler yapılmış ve hazırlanan taslak ölçek pilot uygulamada kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir.

Güvenirlik: 

Bu araştırmada ölçeklerin güvenirlik yaklaşımlarından biri olan Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayısı esas alınmıştır. Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin iç tutarlık katsayısının .93 olduğu, ölçeği oluşturan üç fak- törün iç tutarlık katsayılarının sırasıyla .94, .93, .81 olduğu tespit edilmiştir. Bu değerler geliştirilen 29 madde ve üç faktörden oluşan MUDBÖ’nün yüksek derecede güvenilir bir ölçme aracı olduğu ortaya çıkmıştır (Kayış, 2009). Ayrıca bulunan iç tutarlık katsayısının yüksek olması, ölçülmek istenen söz konusu psikolojik yapının ön- görüldüğü gibi homojen olduğunun da bir kanıtıdır (Erkuş, 2014).

Toplam 29 Madde
3 Alt Boyut
Bilişsel Beklentiler (13 m.)
Öğretimden Beklentiler (12 m.)
Duyuşsal Beklentiler (14 m.):

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: