Matematik Dersine Yönelik Korku Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Keklikci, H. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik korkuları üzerine bir araştırma (Yüksek lisans). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğinin kontrolü için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizinin anlamlılığına ipucu taşıyan Kaiser-Mayer-Olkin ve Barlett Testinin sonuçları EK 3’te verilmiştir. EK 3 incelendiğinde KMO değerinin .940 ve Barlett değerinin 17118.902 olduğu görülmektedir. Elde edilen bu değerler faktör analizinin uygulanabilirliğini ve maddeler arasındaki korelasyonun olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği incelenmiş ve EK 1’de “Her Bir Maddenin Ölçekten
Çıkarılması Durumunda Oluşacak Yeni Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayıları” tablosu sunulmuştur. Ölçeğin güvenirlik katsayısı ilk haliyle α= .875 olarak bulunmuştur. Ek 1’de verilen tablo incelendiğinde 15, 19, 22, 26 ve 29. maddelerin ölçeğin genel güvenirlik katsayısını düşürdüğü görülmektedir. Bu nedenle 15, 19, 22, 26 ve 29. maddelerin ölçekten çıkarılması gerekir.
Ölçekteki 31 maddeden hangilerinin çalıştığını belirlemek amacıyla her bir maddenin ayırt ediciliğine bakılmıştır. Maddelere ait puan dizisi ile ölçeğin toplam puanı arasındaki korelasyonlar EK 2’de gösterilmiştir. EK 2 incelendiğinde 15, 22, 26 ve 29. maddelerin madde-toplam korelasyonlarının anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu
maddelerin ölçekten çıkarılması gereklidir. Ayrıca 19. madde dışında kalan tüm maddelerin madde-toplam korelasyonlarının p< .01 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir.Madde- toplam korelasyonları incelendiğinde 15, 19, 22, 26 ve 29. maddeler dışında kalan maddeler için r > .40 olduğu görülmektedir. Buna göre hazırlanan bu maddelerin ayırt edicilik güçleri yüksek ve çok iyi maddelerdir. Madde toplam korelasyonunun yüksekliği, ölçeğin iç tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Güvenirlik analizi ve madde-toplam korelasyon katsayılarının incelenmesi sonucu 15, 19, 22, 26 ve 29. maddelerin ölçekten çıkarılmasıyla hesaplanan cronbach alpha güvenirlik katsayısı α= .907 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum )