M.D. Anderson Beyin Tümörü Semptom Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baksi, A. (2009). M.D. Anderson Beyin Tümörü Semptom Envanteri’nin geçerlilik ve güvenilirliği. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Altun Baksi
Geçerlik: 

DFA sonuucnda envanterin semptom bölümünün model uyum indeksleri X2(193,N=144); RMSEA=.075; GFI=.82; CFI=.91 ve NNFI=.89; engellenme durumu bölümünün model uyum indeksleri X2(7,N=144)=13.80; RMSEA=.075; GFI=.97; CFI=.98 ve NNFI=.96’dır ve özgün envanetre benzer model yapısı gösterdiği doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

Envanterin iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı .90, madde toplam puan korelasyon katsayıları .21 ile .69 arasındadır.

Ölçek 28 madde ve 7 alt boyutttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
11’li Likert (0= semptom yok – 0= yaşadığınız en kötü semptom)
İletişim: