M-Öğrenme Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, A. (2013). M-öğrenme Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 172-185.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamına ait iç tutarlılık katsayısı 0,881 olarak bulunmuştur. Faktör bazında Cronbach Alfa (α) güvenirlik katsayıları incelendiğinde ise bütün faktörlerin yüksek güvenirliğe sahip olduğu görülmektedir.

Güvenirlik analizinde maddelerin ait olduğu faktör grubundaki diğer maddelerle olan ilişkisi de değerlendirilmiştir. Her bir maddenin kendi faktör grubundaki madde-faktör toplam korelasyon değerlerinin 0,402 ile 0,654 arasında değiştiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında geliştirilen ölçme amacının güvenirliğinin yüksek olduğu söylenebilir.
Güvenirlik aşamasında son olarak, faktörlerin birbiri arasındaki ve faktörlerin ve ölçek toplam puanıyla arasındaki ilişkiyi görebilmek adına Pearson Korelasyon Katsayısı’na bakılmıştır. Bunun için öncelikle maddelerin her bir faktördeki toplam puanları bulunmuş, ardından 21 maddelik ölçeğin son hali gözetilerek ölçek toplam puanları tekrar hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert