Beyin Kanseri Tedavisinin Fonksiyonel Değerlendirilmesi (BKTFD)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karadağ Arlı, Ş. (2013). Beyin kanseri tedavisinin fonksiyonel değerlendirilmesi ölçeğinin Türk toplumunda geçerlik ve güvenirlik çalışması (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Şenay Karadağ Arlı
Geçerlik: 

Araştırmada kullanılan ölçekteki maddelerin ayırt ediciliğini belirlemek için yapılan alt ve üst %27’lik kısımda yer alan ölçek toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında ileri derece anlamlı fark bulundu (p<0.001), (Tablo 9). Bu durum, maddelere verilen yanıtlar toplamında, maddelerin verilen kararları iyi ayrıştırabildiğini göstermektedir. Ayrıca 12 uzman tarafından yapılan BKTFDTr ölçeğinin kapsam geçerliği %96 olarak belirlendi.

Güvenirlik: 

BKTFDTr ölçeğinin alt boyut ve tüm ölçek için Cronbach Alpha katsayısı incelendiğinde; fiziksel durum boyutu için 0.72, sosyal yaşam ve aile durumu boyutu için 0.84, duygusal durum boyutu için 0.83, faaliyet durumu boyutu için 0.87, ilave durumlar boyutu için 0.86 ve tüm ölçek için 0.93 olarak bulundu (Tablo 12). Bu değerler literatür bilgisi ile uyumlu ve ölçeğin iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir

50 maddeden oluşmaktadır.Fiziksel durum; 7 madde, Sosyal yaşam ve aile durumu; 7 madde, Duygusal durum; 6 madde, Faaliyet durumu; 7 madde, İlave durumlar; 23 madde

Derecelendirme: 
Hiç 0 ,Biraz 1 , Bazen 2 , Çoğu zaman 3 ,Her zaman 4
İletişim: