London Chest Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Met, S. (2009). Obstrüktif akciğer hastalarında London Chest Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Seda Met
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

LCADL ölçeğinin test-tekrar test güvenirliği içn ölçek tüm olgulara ilk uygulamadan 10-15 gün sonra ikinci gözlemci tarafından tekrar uygulanmıştır. İkinci gözlemcinin ilk uygulaması ve bu uygulamadan 10-15 gün sonra yaptığı ikinci uygulama arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır (Z=0.583, p>0.05). Güvenirlik için ICC ve cronbach alfa hesaplanmıştır. Ölçeğin toplam sonucunun Cronbach alfa katsayısı 0.976 ve ICC 0.953 olarak bulunmuştur.

Ölçek toplam 15 madde ve 4 alt kategoriden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
PDF: