Lise Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarı, M. (2011). Lise Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 253-266.

Sorumlu Yazar: 
Mediha Sarı
Geçerlik: 

Araştırmanın örneklemi, Adana İli merkez ilçelerinde, alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki genel liselerden yansız olarak belirlenen altı liseye devam eden 500 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler üzerinde yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmış, güvenirlik çalışmaları kapsamında ise maddelerin iç tutarlık (Cronbach Alpha) katsayıları, aritmetik ortalama ve standart sapları ile madde-toplam puan korelâsyonları incelenmiştir. Analizler sonucunda “Öğretmenler”, “Okula yönelik olumlu duygular”, “Statü”, “Okul yöneticileri”, “Okula yönelik olumsuz duygular”, “Öğrenciler” ve “Sosyal etkinlikler” alt boyutlarından oluşan toplam 35 maddelik bir ölçme aracı elde edilmiştir. Toplam varyansın %60.59’unu açıklayan bu yedi boyuta ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları sırasıyla .86, .85, .78, .81, .82, .70 ve .68’dir. Analizlerinden elde edilen değerlere bakılarak, Lise Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin, liselerdeki yaşam kalitesinin öğrenci algılarına göre ölçülmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Tezbaşaran (1996, s.46) ve Büyüköztürk (2005, s.171) bu katsayının Likert tipi ölçekler için uygun olduğunu belirtmektedir. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları Öğretmenler alt ölçeği için .86; Okula yönelik olumlu duygular alt ölçeği için .85; Statü alt ölçeği için .78; Okul yöneticileri alt ölçeği için .81; Okula yönelik olumsuz duygular alt ölçeği için .82; Öğrenciler alt ölçeği için .70; Sosyal etkinlikler alt ölçeği için de .68’dir. Büyüköztürk (2005, s.171), psikolojik bir test için hesaplanan güvenirlik katsayısının .70 ve daha yüksek olmasının test puanlarının güvenirliği için genel olarak yeterli görüldüğünü belirtmektedir. Statü boyutu için hesaplanan .68’lik değerin de bu sınıra oldukça yakın olduğu söylenebilir

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: