Lise ve Üniversite Öğrencileri İçin Genel Erteleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çakıcı, D.Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları .63 ile .92 arasında değişmektedir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin istenilen düzeyde güvenirlik niteliklerine sahip oldukları söylenebilir.

Ölçekte 11 olumsuz, 7 olumlu olmak üzere toplam 18 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Beni hiç yansıtmıyor – 5= Beni tamamen yansıtıyor)