Lise Tarih Ders Kitaplarını Değerlendirme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akbaba, B. (2013). Lise Tarih Ders Kitaplarını Değerlendirme Formu’nun geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 26-41.

Sorumlu Yazar: 
Bülent Akbaba
Geçerlik: 

Kapsam geçerliği için uzman görüşü alınmıştır. Bu aşamada, uzmanlar 7 maddenin gerekli olmadığını, dört maddenin ise dil ve anlatım açısından düzenlenmesinin gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca ders kitabının temel özelliklerinin (fiziksel tasarım, eğitsel tasarım, dil, anlatım ve imla, görsel materyal kullanımı, ölçme ve değerlendirme) ayrı başlıklar altında sunulmasının gerek formun güvenirlik analizleri gerekse ders kitaplarını değerlendirme işlemlerinde avantaj sağlayacağı konusunda görüş bildirmişlerdir.

Güvenirlik: 

Uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenen değerlendirme formunun güvenirliğini belirleyebilmek amacıyla formdaki 5 temel boyuta yönelik madde-toplam korelasyonları ve test tekrar test yöntemiyle formdaki 5 temel boyuta yönelik kararlılık katsayıları hesaplanmıştır.

Ölçek 51 madde ve beş faktörden oluşmaktadır.
Fiziksel tasarım (5m): Tarih ders kitabının kullanışlı ve sağlam olması
Eğitsel tasarım (27m): Sözlük bölümünün doğruluğu ve yeterliliği
Görsel materyal kullanımı (8m): Görsel ögelerin doğru, güncel ve öğretim için yararlı olabilecek nitelikte sunulması
Dil, Anlatım ve İmla (5m): Öğrencilerin yaşına ve kişisel özelliklerine uygun dil ve cümle yapısının kullanılması
Ölçme ve Değerlendirme (6m): Ders kitabındaki soruların anlaşılırlığı

Derecelendirme: 
İletişim: