Liderlik Yoğunluğu Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Samancıoğlu, M., Bağlıbel, M. ve Bindak, R. (2015). Liderlik Yoğunluğu Envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(39), 132-144.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Samancıoğlu
Geçerlik: 

Ölçeğin faktör yapısının geçerli olup olmadığını belirlemek için, Doğrulayıcı Faktör Analizi yöntemi kullanılmıştır. LISREL
yazılımında gerçekleştirilen analizler sonucunda, modele ait uyum indis değerleri; NFI=1.00, RMSEA=0.07, CFI= 1.00, GFI=0.97, AGFI=0.96, RMR=0.054 ve χ²/df=2.45 şeklinde elde edilmiştir. Bu değerler “iyi” ya da “kabul edilebilir“ uyumu göstermektedir

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için kullanılan Cronbach Alpha değeri ise 0.847 olarak
hesaplanmıştır.

16 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Ölçek skalası, “asla” (1)’ dan “her zaman” (7)’a kadar değişmektedir.
İletişim: