Dağıtımcı Liderlik Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, M. (2012). Dağıtımcı Liderlik Envanterinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 18(4), 575-598.

Sorumlu Yazar: 
Murat Özdemir
Geçerlik: 

DLE’nin liderlik fonksiyonları alt-ölçeğinin madde geçerliğine ve
homojenliğine ilişkin madde toplam korelasyonları hesaplanmış ve bu
hesaplamalarda müdür için r = .66 ile r = .87; müdür başyardımcısı için r =
.35 ile r = .80 ve müdür yardımcısı için r = .71 ile r = .88 arasında değişen
değerler gözlenmiştir. Hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayısı ise müdür
için α = .96, müdür başyardımcısı için α = .95 ve müdür yardımcısı için α =
.96 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha, iki eş yarı korelâsyonu ve Sperman-Brown güvenirlik
analizi çalışmaları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları
düzeyinde .83 ile .98 arasında değerler üretmiştir. Elde edilen bu bulguya
dayalı olarak DLE’nin liderlik fonksiyonları alt-ölçeğinin, orijinal ölçekle
uyumlu ve yüksek düzeyde güvenilir olduğu genel sonucuna ulaşılmıştır.

2 Alt boyut ve 23 Madde
Liderlik fonksiyonları (13 m): Uzun dönemli planlarını önceden açıklar.
Liderlik ekibi (10 m): İyi işleyen bir liderlik ekibi vardır.

Derecelendirme: 
Birinci alt boyut: 5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman); İkinci alt boyut: 5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum– 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: